A qui ens adrecem

Al promotor, amb la realització d’un dossier general digital de tots els documents de Control de Qualitat utilitzats a l’obra en col·laboració amb la Direcció Facultativa, i la justificació dels criteris legals pertinents.

Al projectista, a través de l’elaboració del Pla de Qualitat adaptat al projecte d’acord amb el CTE, la EHE i altra reglamentació vigent exigible.

Al constructor, donant-li suport  en l’elaboració del Pla d’obra d’acord amb les especificacions del projecte, les instruccions de la Direcció Facultativa i el contingut del Pla de control del projecte.

Al director d’obra o de l’execució, amb el suport o l’elaboració del programa de control d’acord amb el Pla de control del projecte i el Pla d’obra del constructor.

Al fabricant de materials, oferint-li el suport i l’assessorament necessari per  la implantació, seguiment i control de qualitat de la producció, amb especial incidència amb el Marcatge CE de productes de la construcció, així com la coordinació d’aquests amb els agents notificats per la realització d’assaigs.

Al sector en general, li oferim un servei de consultoria tècnica en els àmbits dels materials i construcció en general. Així mateix podem donar-li suport en la implantació de sistemes de gestió de la qualitat a través de la norma UNE-EN ISO 9000.

A l’usuari, al que com a experts en materials, es pot fer la redacció del Manual i us de manteniment de l’edifici o assessorar i acompanyar en el procés final de la compra d’un habitatge.