Aprovat el nou Codi Estructural

El passat dia 29 de juny, el Consell de Ministres, va aprovar el nou Codi Estructural que substituirà a la Instrucció del Formigó EHE08 i la Instrucció de l’acer Estructural EAE i per tant es produiran canvis en el marc reglamentari de les estructures que anirem tractant en properes dates.

De moment, resta pendent de la seva publicació al BOE per tal de poder revisar la darrera versió del mateix.

Properament n’anirem parlant.

Curs, assaigs per a reconeixement de Patologies

Aquesta setmana, hem acabat d’impartir, aquest Curs Assaigs per a reconeixement de patologies, mitjançant el Col·legi d’Aparelladors de Tarragona a escala nacional i des de Lleida, via l’aplicació gotowebinar, hem tingut una audiència de 50 tècnics, d’arreu, i que des de casa seva han seguit aquest curs, l’opinió general ha estat que ha estat molt didàctic i instructiu, amb un gran nivell tècnic.

El curs s’ha impartit en tres jornades de tres hores, i s’ha estructurat de tal manera que sigues el més pràctic possible, fen un tastet de cada un dels assaigs que ens podem trobar a la nostra vida professional, amb el següent programa.

1. Mètodes d’assaig “in situ” i laboratori

2. Metodologia i intervenció en obra nova

3. Metodologia i intervenció en rehabilitació i preexistents

4. Pràctiques, anàlisi i interpretació de resultats

Als assaigs de laboratori són anàlisis imprescindibles quan volem conèixer el veritable estat d’un element del sistema constructiu. Els podem sol·licitar per la diagnosi de patologies a l’hora de fer un informe o dictamen, per conèixer l’estat de l’estructura si volem fer una reforma, per determinar com s’ha dut a terme una construcció de la qual no hem pogut fer el control.

Però de vegades no sabem quins assaigs podem demanar que es realitzin per obtenir el resultats que ens permetin avaluar l’estat de la nostra obra.

En aquest curs es pretén fer un recordatori dels assaigs a realitzar i què ens poden aportar per avaluar-ne, la seva realització.

Eines i recursos pel Control de Qualitat. Paviment de terratzo interior.

Les rajoles de ciment per a interiors, el tradicional terratzo, ha estat durant molts anys, el material per excel·lència, utilitzat per als paviments interiors i pretén retornar-hi amb força.

S’adjunta al present, una fitxa pel control de recepció d’aquest material amb les  exigències principals a tenir en compte que hauran de constar en la Declaració de Prestacions per Marcatge CE i que haureu de demanar als vostres subministradors i/o fabricants.

Paviment de terratzo micro grà.

Control de l’execució de les Instal·lacions

La fundació Musaat, dins de la seva col·lecció de guies pràctiques del procés d’edificació, ha publicat un seguit de llibrets en format pdf, que de forma eminentment pràctica ens poden servir de suport en la direcció de les obres, tant en l’apartat de construcció, com en el de les instal·lacions que hi intervenen.
Podeu accedir-hi directament a través de l’enllaç
Guies pràctiques del procés edificatori.