Precaucions i recomanacions per formigonar en temps fred.

Normativa especifica de referència

Instrucció de Formigó estructural EHE 08. Art. 71.5.3.1 Posta en obra formigó en condicions climàtiques especials. Formigonat en temps fred.
Informe Norma UNE 83151-1:2005 IN. Formigonat en temps fred.

Temps fred

S’entén per temps fred el període durant el qual es puguin donar, durant més de tres dies, les següents condicions:

 • La temperatura mitja diària de l’aire és inferior a 5ºC
 • La temperatura de l’aire no supera els 10ºC durant més de la meitat del dia

Comentaris:

La hidratació de la pasta del ciment s’alenteix amb temperatures baixes. La gelada, pot perjudicar de forma permanent al formigó poc endurit si l’aigua que contenen els porus es gela i trenca el material. Per tant, s’han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que la velocitat d’enduriment es l’adequada i que no es produeixen danys per gelada.

Punts a tenir en compte

S’evitarà sempre que sigui possible formigonar en temps fred.

 • La temperatura de la massa del formigó en el moment d’abocar-la als motlles o encofrats, no serà inferior a 5ºC.
 • Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals sigui inferior a 0º C.
 • Es suspendrà el formigonat sempre que es prevegin que en les properes quaranta vuit hores següents (48), puguin baixar la temperatura ambient per davall de 0ºC.

Podeu consultar la previsió de gelades a: www.meteo.cat

Quan per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, caldrà adoptar les mesures necessàries per garantir que, durant l’adormiment i primer enduriment del formigó, no es produeixin deterioraments locals en els elements corresponents, ni minvin permanentment de forma apreciable les característiques resistents del formigó.

Cal tenir molt en compte els apartats següents.
 • Emprar relacions aigua/ciment el més baixes possibles
 • Emprar un major contingut de ciment o ciments d’una categoria resistent superior, amb l’objectiu d’accelerar la velocitat d’enduriment del formigó, incrementar la seva temperatura i reduir el risc de gelada de la massa de formigó.
 • L’ús d’additius accelerants de l’adormiment (fraguado), de l’enduriment o en general qualsevol producte anticongelant específic per formigó, requerirà en cada cas, d’autorització expressa de la Direcció facultativa.
 • No es podran emprar mai productes susceptibles d’atacar les armadures, en especial els que contenen ió clor.
 • Quan hi hagi risc d’acció del gel o de gelada prolongada, el formigó fresc ha de protegir-se mitjançant dispositius de cobertura o aïllament, o mitjançant tancaments per a l’escalfament de l’aire que envolti l’element estructural recent formigonat, i en aquest cas s’han d’adoptar mesures per mantenir la humitat adequada.

Comentaris no reglamentaris

Els additius anticongelants no son l’única solució , poden prendre altres mesures preventives, que es poden emprar tenint en compte els rangs de temperatura adient.

  • Sempre que es pugui, escalfar els components del formigó així com escalfar els motlles.
  • La posta en obra del formigó serà el més ràpida possible.
  • El risc de gelada és més elevat quan més esvelta és la secció de l’element a formigonar. Cal tenir especial cura amb els sostres.
  • Sempre que sigui possible es formigonarà quant la temperatura del dia sigui més elevada, evitant formigonar a l’inici o final de la jornada.
  • Mantenir la superfície del formigó per sobre dels 5º almenys durant les primeres 72 hores .
  • La protecció del formigó mitjançant dispositius de cobertura o aïllaments (mantes tèrmiques) es mantindran al menys durant 6 dies, en funció del tipus de ciment emprat.

Identificació del formigó gelat

La identificació del formigó gelat es relativament senzilla, donat que el seu color gris habitual es torna molt més fosc. Així mateix la seva aparença presenta un aspecte trencadís i sense consistència, quartejant-se amb qualsevol cop.
És molt difícil, per no dir impensable que un formigó gelat pugui assolir la resistència final prevista, essent econòmicament mes rentable anar directament a la demolició del element gelat, que tenir que afrontar amb posterioritat, complexes i cares mesures de reforç.

Eines i recursos pel Control de Qualitat. Ferralla armada.


L’existència d’un distintiu de qualitat de rodons corrugats d’acer en cru, ja sigui subministrat en barra o en rotlle, no eximeixen del control de qualitat de les armadures o la ferralla que ens subministren realment a l’obra.
Durant el procés de fabricació de les armadures i la ferralla armada, es porten a terme entre altres, processos de tall, redreçat, doblegat, de soldadura resistent o no resistent, etc, que poden alterar de forma prou important les característiques mecàniques o geomètriques de les barres corrugades. Això comporta que la EHE en el seu articulat, estableix que segons quina sigui la manipulació que es porti a terme, aquesta afecta la garantida per el distintiu de qualitat de l’acer i que per tant caldrà portar a terme un control complementari en les armadures o la ferralla subministrada a obra, si el fabricant d’aquesta no disposa de distintiu de qualitat.

Relació d’empreses de ferralla amb distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Cobertes sistema SATE de Onduline 2017

El panel sándwich ONDUTHERM de Onduline® es un sistema ideal tanto para la rehabilitación energética de cubiertas como para la nueva construcción de cubiertas ligeras, en seco y aisladas

La empresa multinacional Onduline®, líder en sistemas ligeros de impermeabilización y aislamiento para cubierta inclinada, es uno de los principales fabricantes nacionales de panel sándwich de madera para cubierta, contando con más de 12 años de experiencia en el sector. El panel sándwich ONDUTHERM, siempre se ha caracterizado por la alta calidad, tanto de sus componentes como de sus procesos de fabricación, obteniendo como resultado un producto de óptimas prestaciones y líder en el mercado.

ONDUTHERM es un panel sándwich de madera para cubiertas, compuesto por 3 elementos principales:

Un tablero superior, generalmente tablero aglomerado hidrofugado en masa, que aporta un soporte resistente y transitable, permitiendo la fijación del panel a la estructura. El tablero aglomerado hidrófugo superior de los paneles sándwich ONDUTHERM esta ranurado, haciendo una función antideslizante que dota de mayor seguridad al trabajador.

Un núcleo aislante machihembrado, generalmente poliestireno extruido de alta densidad, que aporta el aislamiento térmico y acústico necesario en cada proyecto gracias a la variedad de espesores disponibles: Desde 30 hasta 200 mm.

Un acabado interior que es el elemento visible desde el interior. El panel sándwich ONDUTHERM dispone de una amplia gama de acabados que aportará un valor estético diferenciado a cada bajo cubierta: Friso de abeto natural y barnizado en diferentes tonalidades, Tarima, Yeso, OSB, Cemento-Madera, DM Melaminados, etc.

Estos tres elementos están unidos entre sí mediante colas que mantienen su flexibilidad aún después de su secado, impidiendo que los materiales se despeguen por diferencias de dilatación y obteniendo el formato sándwich por el que se le reconoce.

Las principales ventajas que ofrece el sistema de panel sándwich de cubierta ONDUTHERM respecto a los sistemas tradicionales son:

 • Ligereza:  Evita sobrecargar la estructura, factor ideal en rehabilitación, así como en obra nueva por el ahorro en material.
 • Rapidez: Se realiza una cubierta totalmente en seco, evitando esperas, manipulándose con facilidad por su ligereza.
 • Fácil de instalar: Permite colocar fácilmente grandes espesores de aislamiento y dotar del acabado estético deseado.

En definitiva, la rapidez y facilidad con la que se coloca el panel sándwich ONDUTHERM, permite, junto con el ahorro en estructura debido a su ligereza y la carencia de tiempos de espera, que este sistema sea económico obteniendo un notable ahorro económico.

Como novedades para este 2017, Onduline® ha lanzando al mercado interesantes mejoras en su panel sándwich de cubierta ONDUTHERM, adaptándose así a las últimas tendencias en construcción, como a las necesidades de sus clientes.

Nuevo panel sándwich ONDUTHERM en 3 metros de largo.Las dimensiones estándar del panel sándwich ONDUTHERM son 2500 x 600 mm (Largo por Ancho). Como novedad en 2017, y siendo efectivo desde enero de este mismo año, el panel sándwich ONDUTHERM está disponible tanto en dimensiones de: 3000 x 600 mm, como en 2500 x 600 mm. El espesor total del panel sándwich variará en función de la combinación resultante de los 3 elementos que componen el panel: tablero superior, núcleo aislante y acabado interior.

Nuevos Espesores de Aislamiento hasta 200 mm

Ante la creciente demanda del mercado de mayores espesores de aislamiento, desde enero de 2017 los paneles sándwich ONDUTHERM pueden contar con un espesor de aislamiento de hasta 200 mm. Con esta nueva mejora, se facilita la instalación de grandes espesores de aislamiento en cubierta, ahorrando tiempo y materiales, así como el cumplimiento del CTE.

Nuevos Tipos de Aislamiento (Lana de roca, Corcho natural, Poliestireno Expandido…)

Otra de las novedades para este 2017, es la incorporación de nuevos aislamientos a la gama del panel sándwich ONDUTHERM.

Habitualmente los paneles sándwich ONDUTHERM se fabrican con un núcleo aislante de XPS (Poliestireno Extruido) de alta densidad (35 Kg/cm3). Desde comienzos de este año, los paneles sándwich ONDUTHERM cuentan con nuevos aislamientos como la lana de roca, el corcho natural o el poliestireno expandido, entre otros, para obtener diferentes características aislantes.

Nuevo Sistema SATE de Cubierta Onduline®

Otra de las últimas novedades de Onduline® es el Sistema SATE de Cubierta que se compone del panel sándwich ONDUTHERM BASIC y de las placas Onduline® Bajo Teja DRS. Se trata de un completo y ligero Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior e Impermeabilización, diseñado para la rehabilitación energética de cubiertas inclinadas. Este innovador sistema mejora la transmitancia térmica respecto de los sistemas tradicionales entre el 8% y el 20%.