Assistència i suport tècnic a la rehabilitació

                 Informes i estudis de preexistents

Com a pas previ a la redacció del projecte, oferim la realització d’estudis de preexistents que permetran diagnosticar l’estat actual de l’edifici i del seu sistema estructural, amb les dades necessàries per poder prendre decisions per a la viabilitat del projecte.

  • Recobriments
  • Detecció de les armadures, el seu estat de corrosió
  • Profunditat de carbonatació, pH
  • Definició del sistema estructural
  • Proves de càrrega
  • Resistència del formigó, estudis de compulsació esclerométrica / ultrasons i testimonis