Gestió del Control Qualitat de l’obra

      

Gestió integral del control de qualitat.

Direcció de la execució  del Control de Qualitat de l’obra nova i/o rehabilitació.

Per l’assegurament de la qualitat de l’obra i la seva optimització global es proposa que:

 Planifiquem. A partir del projecte de l’execució de l’obra, Q-Gama, confecciona el programa de control d’acord amb el Pla de qualitat del projecte i el Pla de control del constructor detallant els productes, equips i sistemes (materials) a controlar, així com la relació de documents de qualitat necessaris per cadascun, amb indicació de qui ho ha de facilitar i quan ho ha de fer, seguint els seus criteris d’acceptació i rebuig.

Una cop aprovat per totes les parts, el programa de control de qualitat dels materials de l’obra establirà:

 Gestionem. Previ l’inici de l’obra es portarà a terme el Control previ dels materials amb la Gestió documental prevista pel que fa al  Marcatge CE, distintius de qualitat, certificació comportament, etc.

Aquest fet comporta l’elaboració del llistat per àmbits (Capítols-industrials) detallant els materials a controlar, la relació de documents de qualitat necessaris per cadascun, amb indicació de qui es el responsable de portar-ho a terme i quan ho ha de fer i els seus criteris d’acceptació i rebuig.

 Executem i resolem. Durant l’execució de l’obra es durà a terme el control de l’execució dels materials amb la recepció, verificació i supervisió d’aquests, comprovant la seva traçabilitat, el marcatge CE, els distintius de qualitat, els assaigs i proves de servei, i l’adequació d’aquests a les exigències del projecte i la reglamentació vigent.

 Documentem. En darrer terme, caldrà desenvolupar el Control Final, que consistirà en la recopilació en format digital, de la documentació de control per integrar-la en Llibre de l’edifici.