Gestió i execució de proves de servei

                        Executem i/o supervisem assaigs de les proves de servei

Gestió, supervisió i control dels assaigs de control de qualitat i proves in situ, executats per personal de Q-Gama o laboratoris de control de qualitat habilitats a l’efecte de:

  • Estanquitat de cobertes i de façanes
  • Estanqueïtats de conductes de evacuació de fums
  • Estanquitat al aire del habitatge (Blower-door)
  • Supervisió de proves de funcionament i instal·lacions
  • Espectres tèrmics amb càmera termogràfica
  • Proves de baranes per desplaçament i impacte