Eines i recursos pel Control de Qualitat. Ferralla armada.


L’existència d’un distintiu de qualitat de rodons corrugats d’acer en cru, ja sigui subministrat en barra o en rotlle, no eximeixen del control de qualitat de les armadures o la ferralla que ens subministren realment a l’obra.
Durant el procés de fabricació de les armadures i la ferralla armada, es porten a terme entre altres, processos de tall, redreçat, doblegat, de soldadura resistent o no resistent, etc, que poden alterar de forma prou important les característiques mecàniques o geomètriques de les barres corrugades. Això comporta que la EHE en el seu articulat, estableix que segons quina sigui la manipulació que es porti a terme, aquesta afecta la garantida per el distintiu de qualitat de l’acer i que per tant caldrà portar a terme un control complementari en les armadures o la ferralla subministrada a obra, si el fabricant d’aquesta no disposa de distintiu de qualitat.

Relació d’empreses de ferralla amb distintiu de qualitat oficialment reconegut.