Precaucions i recomanacions per formigonar en temps fred.

Normativa especifica de referència

Instrucció de Formigó estructural EHE 08. Art. 71.5.3.1 Posta en obra formigó en condicions climàtiques especials. Formigonat en temps fred.
Informe Norma UNE 83151-1:2005 IN. Formigonat en temps fred.

Temps fred

S’entén per temps fred el període durant el qual es puguin donar, durant més de tres dies, les següents condicions:

 • La temperatura mitja diària de l’aire és inferior a 5ºC
 • La temperatura de l’aire no supera els 10ºC durant més de la meitat del dia

Comentaris:

La hidratació de la pasta del ciment s’alenteix amb temperatures baixes. La gelada, pot perjudicar de forma permanent al formigó poc endurit si l’aigua que contenen els porus es gela i trenca el material. Per tant, s’han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que la velocitat d’enduriment es l’adequada i que no es produeixen danys per gelada.

Punts a tenir en compte

S’evitarà sempre que sigui possible formigonar en temps fred.

 • La temperatura de la massa del formigó en el moment d’abocar-la als motlles o encofrats, no serà inferior a 5ºC.
 • Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals sigui inferior a 0º C.
 • Es suspendrà el formigonat sempre que es prevegin que en les properes quaranta vuit hores següents (48), puguin baixar la temperatura ambient per davall de 0ºC.

Podeu consultar la previsió de gelades a: www.meteo.cat

Quan per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, caldrà adoptar les mesures necessàries per garantir que, durant l’adormiment i primer enduriment del formigó, no es produeixin deterioraments locals en els elements corresponents, ni minvin permanentment de forma apreciable les característiques resistents del formigó.

Cal tenir molt en compte els apartats següents.
 • Emprar relacions aigua/ciment el més baixes possibles
 • Emprar un major contingut de ciment o ciments d’una categoria resistent superior, amb l’objectiu d’accelerar la velocitat d’enduriment del formigó, incrementar la seva temperatura i reduir el risc de gelada de la massa de formigó.
 • L’ús d’additius accelerants de l’adormiment (fraguado), de l’enduriment o en general qualsevol producte anticongelant específic per formigó, requerirà en cada cas, d’autorització expressa de la Direcció facultativa.
 • No es podran emprar mai productes susceptibles d’atacar les armadures, en especial els que contenen ió clor.
 • Quan hi hagi risc d’acció del gel o de gelada prolongada, el formigó fresc ha de protegir-se mitjançant dispositius de cobertura o aïllament, o mitjançant tancaments per a l’escalfament de l’aire que envolti l’element estructural recent formigonat, i en aquest cas s’han d’adoptar mesures per mantenir la humitat adequada.

Comentaris no reglamentaris

Els additius anticongelants no son l’única solució , poden prendre altres mesures preventives, que es poden emprar tenint en compte els rangs de temperatura adient.

  • Sempre que es pugui, escalfar els components del formigó així com escalfar els motlles.
  • La posta en obra del formigó serà el més ràpida possible.
  • El risc de gelada és més elevat quan més esvelta és la secció de l’element a formigonar. Cal tenir especial cura amb els sostres.
  • Sempre que sigui possible es formigonarà quant la temperatura del dia sigui més elevada, evitant formigonar a l’inici o final de la jornada.
  • Mantenir la superfície del formigó per sobre dels 5º almenys durant les primeres 72 hores .
  • La protecció del formigó mitjançant dispositius de cobertura o aïllaments (mantes tèrmiques) es mantindran al menys durant 6 dies, en funció del tipus de ciment emprat.

Identificació del formigó gelat

La identificació del formigó gelat es relativament senzilla, donat que el seu color gris habitual es torna molt més fosc. Així mateix la seva aparença presenta un aspecte trencadís i sense consistència, quartejant-se amb qualsevol cop.
És molt difícil, per no dir impensable que un formigó gelat pugui assolir la resistència final prevista, essent econòmicament mes rentable anar directament a la demolició del element gelat, que tenir que afrontar amb posterioritat, complexes i cares mesures de reforç.